Mereu printre studenti
Luni, 24 Februarie 2020 13:16

Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială și bursă ocazională pentru studenții Universității din Craiova

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

(1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socio-economică a familiei studentului (care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie 1263 lei/lună pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE - 2019 și 1346 lei/lună pentru luna IANUARIE 2020.)

(2) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale 1263 lei/lună pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE - 2019 și 1346 lei/lună pentru luna IANUARIE 2020. 

b) studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut, studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat certificate; Documentele medicale vor fi vizate de către POLICLINICA STUDENȚEASCĂ; 

c) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie), înainte de începerea semestrului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie 1263 lei/lună pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE - 2019 și 1346 lei/lună pentru luna IANUARIE 2020; 

(3) Distribuirea burselor sociale se face în ordinea categoriilor enumerate la punctele a), b), c), iar la punctul c) în ordinea crescătoare a venitului net pe membru de familie. Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatele facultăţilor o cerere, lista documentelor depuse (conform modelului de la secretariat), însoţită de un dosar care să cuprindă: 

a) copii dupa buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei; 

b) adeverințe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie), realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinti, studentul(a) dacă lucrează, soţ/soţie (dacă este cazul); 

c) talonul de plată a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie); 

d) taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social din ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie); 

e) declarație notarială pentru fiecare membru al familei care nu realizează venituri. 

Declarația va contine referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la art.11 din Regulamentul de burse;

 f) ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socio-economică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială; 

g) adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

h) adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația financiară, după caz; 

i) adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare; 

j) talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament; 

k) certificat de la medicul specialist, altul decat medicul de familie, în care se prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile alin (2) pct. b). Certificatul medical va specifica obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli prevăzute la alin (2) pct. b) și vizat de policlinica studențească; 

l) certificat de încadrare în grad de handicap; 

m) copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor, adeverința privind cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul; 

n) copie dupa hotărârea de divorț, adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia, dacă este cazul; 

o) adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul. Pentru studentii cu vârsta până în 26 de ani determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile parinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii daca este cazul. 

Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula tinând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(5) Pot beneficia de bursă socială din alocatiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art. 7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. 

PENTRU OBTINEREA BURSEI PENTRU AJUTORUL SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE STUDENTII VOR DEPUNE ACELEASI DOCUMENTE CA LA BURSA SOCIALĂ. STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSA SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTĂ CATEGORIE (merit/performanță și specială). 

NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariatul fiecărei facultăți în perioada 28 FEBRUARIE - 05 MARTIE 2020, între orele 9,00-12,00. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.

REGULAMENT BURSE: https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/Regulament_burse_2017.pdf

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.